Algemene voorwaarden

Offerte, overeenkomst en bevestiging

1. Algemeen: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Marloes Tervoort en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Prijsopgave: Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Marloes Tervoort zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden

3. Bevestiging: Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of per email te worden bevestigd.

De uitvoering van de overeenkomst 

4. Verstrekken van gegevens: De opdrachtgever levert tijdig alle input die nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Marloes Tervoort mogelijk te maken.

5. Openbaarmaking en verveelvoudiging: Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, versie of prototype van het eindproduct te controleren en goed te keuren.

Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht 

6. Auteursrechthebbende: Marloes Tervoort garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontwikkeld, dat hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

7. Naamsvermelding: Marloes Tervoort is ten allen tijde gerechtigd om haar naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Marloes Tervoort openbaar te maken of te verveelvoudigen.

8. Eigendom bij Marloes Tervoort: Zolang geen nadere afspraken tussen Marloes Tervoort en de opdrachtgever worden gemaakt m.b.t. de overdracht van het eigendomsrecht op het door Marloes Tervoort aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals teksten, beelden, ontwerpen e.d., blijven deze eigendom van Marloes Tervoort. 

Gebruik en licentie 

9. Het gebruik: Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Marloes Tervoort, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het eindproduct voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

10. Ruimer gebruik: Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst m.b.t. de gebruiksrechten te worden gesloten.

11. Wijzigingen: Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Marloes Tervoort veranderingen in de voorlopige of definitieve producten aan te brengen. Marloes Tervoort kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Marloes Tervoort als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren.

12. Eigen promotie: Marloes Tervoort heeft ten allen tijden de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie, tenzij anders overeengekomen.

13. Bewijsexemplaren: De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, Marloes Tervoort kosteloos 10 exemplaren van het verveelvoudigde eindproduct doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal in overleg een geringer aantal worden vastgesteld.

Honorarium 

14. Honorarium bij gewijzigde opdracht: Indien Marloes Tervoort door het niet tijdig of het niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden, na schriftelijke mededeling, apart worden gehonoreerd. 

Betaling 

15. Betalingsverplichting: Betalingen dienen plaats te vinden binnen 20 werkdagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Marloes Tervoort nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

16. Periodieke betalingen: Voor de start van het eerste deel van de werkzaamheden wordt een deel van de offerte betaald. Na oplevering van de werkzaamheden betaalt de opdrachtgever het resterende bedrag. In de offerte worden de percentages van de periodieke betalingen bepaald.

17. Opschorting: Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, worden alle door Marloes Tervoort binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde producten te gebruiken of te verspreiden. 

Herroepen en beëindigen opdracht 

18. Herroepen opdracht: Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Marloes Tervoort zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede eventuele bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen. 

19. Duur overeenkomsten: Wanneer de werkzaamheden van Marloes Tervoort bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

20. Beëindigen opdracht: Wanneer er sprake is van omstandigheden, waardoor van Marloes Tervoort redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft Marloes Tervoort het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft zij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat gemaakte kosten en is zij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat Marloes Tervoort redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij de opdracht verder vervult, dan heeft Marloes Tervoort, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium. 

Aansprakelijkheid

21. Aansprakelijkheid: Marloes Tervoort kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of het niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Marloes Tervoort kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven. 

22. Beperking aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van Marloes Tervoort voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Marloes Tervoort toekomende honorarium.

23. Garantie geleverde materialen: De opdrachtgever vrijwaart Marloes Tervoort voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.